Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Online ügyintéző rendszer működtetése

 

Utolsó módosítás: 2021. június 01.

Tartalom

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

5. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

6. Adatbiztonsági intézkedések

7. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (együttesen: a „Pedrano Társaságok”) által az általuk működtetett online ügyintéző rendszerrel összefüggésben kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely (az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete – „GDPR” – szerinti) személyes adat kezelésére vonatkozik. A Pedrano Társaságok az általuk működtetett online ügyintéző rendszer működtetése során külön-külön, önálló felelősségű adatkezelőként járnak el.

A Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1082 Budapest, Práter utca 29/a. fszt. 21.
A Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-201557
A Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság email címe: pedrano.homes@pedranogroup.com
A Pedrano Homes Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője: Csikós Miklós Róbert ügyvezető

A Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1082 Budapest, Práter utca 29/a. fszt. 21.
A Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-174128
A Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság email címe: pedrano.construction@pedranogroup.com
A Pedrano Construction Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője: Csikós Miklós Róbert ügyvezető

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná az online ügyintéző rendszert, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba az adott Pedrano Társasággal a fenti elérhetőségek valamelyikén.

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Pedrano Társaságok fenntartják a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsák, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat miatt, vagy az érintett személyek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettel való kapcsolat során az adott Pedrano Társaság kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek az adott Pedrano Társaság rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére az adott Pedrano Társaság például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató érintettek általi megismerését.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A jelen Tájékoztató kizárólag a Pedrano Társaságok által működtetett online ügyintéző rendszerrel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal összhangban kötelesek az adott Pedrano Társaság rendelkezésére bocsátani. Így különösen, megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására (például: kapcsolattartók, hozzátartozók adatainak megadása esetén). Ha valamelyik Pedrano Társaság tudomására jut, hogy valamely érintett adatait hozzájárulása vagy egyéb megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy az adatokat az adott Pedrano Társaság haladéktalanul törölheti, emellett az érintett jogosult a jelen Tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. A Pedrano Társaságok nem felelősek az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.

Kérjük, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben minden esetben hatályos adatokat adjanak meg számunkra és harmadik felek számára, és kizárólag abban az esetben adjanak meg személyes adatokat, ha az adott ügy elintézéshez feltétlenül szükséges.

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés célja: „Online ügyintéző rendszer működtetése” a [www.pedranogroup.com] weboldalon – az adott Pedrano Társaság által vállalt szavatosság, vagy jótállás körébe eső, kizárólag az adott lakással kapcsolatos, a társasház közös területeit nem érintő ügyek tekintetében.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (az adatkezelés az online ügyintéző rendszer működtetésével kapcsolatos, az adott Pedrano Társaság által kötelezettségvállalások teljesítéséhez szükséges). A szükséges személyes adatok megadása nélkül az adott Pedrano Társaság nem tud kommunikálni az érintettel, valamint nem tudja megvizsgálni és adott esetben megoldani a bejelentésben érintett ügyet.

Az adatok köre: az online ügyintéző rendszer használata során megadott személyes adatok. Elsősorban: bejelentő neve, telefonszáma (időpont-egyeztetés céljából), email címe (tájékoztatás a bejelentés intézésének aktuális állásáról), a bejelentés tárgya és leírása, az érintett helyszín, továbbá minden egyéb, a bejelentővel folytatott kommunikáció és annak tartalma, továbbá csatolmányai.

Adatmegőrzési idő: A személyes adatokat a Pedrano Társaságok az adott ügy lezárását követően 5 év múlva törlik. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az üggyel kapcsolatos követelések öt év alatt évülnek el.)

Ha az üggyel kapcsolatban adófizetési kötelezettségek merülnek fel, akkor az adatmegőrzési idő annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. (Az alapulfekvő jogszabály: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) és 202. § (1) pontjai.)

Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján valamely Pedrano Társaság köteles megőrizni, akkor azokat 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok az ügyintézéssel kapcsolatos kifizetések könyvelését alátámasztó iratok részét képezik, például szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy egy kiállított számlán szerepelnek.

Lehetséges adattovábbítások: ha az adott ügy elintézésében az adott Pedrano Társaság harmadik fél közreműködését veszi igénybe, akkor továbbíthatja számára a fenti személyes adatokat. Ilyen harmadik fél például egy technikai kérdés megoldásában közreműködő tanácsadó, kivitelező, szállító.

5. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (például törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az adott Pedrano Társaság valamely érintett személlyel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az adott Pedrano Társaságot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Pedrano Társaságok mindenkor jogosultak ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan, illetve kérhetjük Önt, hogy igazolja a harmadik személlyel való rokonságát (például, ha szülő rendelkezik a gyermek személyes adatai felett).

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amelyet jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken léphet kapcsolatba velünk.

6. Adatbiztonsági intézkedések

A Pedrano Társaságok az általuk kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védik. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

7. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az adott Pedrano Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az Ön részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Ön személyazonosságát.

Az adott Pedrano Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adott Pedrano Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az adott Pedrano Társaság nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.1 Az Ön hozzáférési joga

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.

7.2 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adott Pedrano Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adott Pedrano Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

7.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adott Pedrano Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

7.6 Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adott Pedrano Társaság, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.7 A tiltakozáshoz való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

7.9 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1) Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/.